Privacyverklaring Stichting Extra Innings

Stichting Extra Innings, gevestigd aan Lelievaart 55 2724 SC Zoetermeer, is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in  deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

http://www.extrainnings.nl Lelievaart 55 2724 SC Zoetermeer 06 57 61 30 67 Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Extra Innings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van  onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind  je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Leeftijd 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt op de website bijvoorbeeld in een  inschrijfformulier, in correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij  verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16  is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun  kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden  zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem  dan contact met ons op via info@extrainnings.nl, dan verwijderen wij deze  informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij  persoonsgegevens verwerken 

Stichting Extra Innings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van informatie over de evenementen waaraan je deelneemt, onze  nieuwsbrief en andere mailings 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting Extra Innings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het  gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting  Extra Innings) tussen zit. Stichting Extra Innings gebruikt dit soort  computerprogramma's of -systemen niet. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting Extra Innings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is  om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren  de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:  

- Voornaam, achternaam en e-mailadres: totdat jij aangeeft dat dit verwijderd moet  worden, om je op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe evenementen die wij  organiseren en updates vanuit de stichting Extra Innings. 

- Overige gegevens tot twee maanden na het einde van het evenement waarvoor je  deze gegevens hebt verstrekt. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Stichting Extra Innings verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze  uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst  met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw  gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om  te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw  gegevens. Stichting Extra Innings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting Extra Innings gebruikt alleen technische en functionele cookies. En  analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw  computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor  de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat  de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt  je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen  cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen  via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van  jouw persoonsgegevens door Stichting Extra Innings en heb je het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen  om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar  jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot  inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of  verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw  persoonsgegevens sturen naar info@extrainnings.nl. Om er zeker van te zijn dat het  verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  Stichting Extra Innings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een  klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Extra Innings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat  jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  neem dan contact op via info@extrainnings.nl